top of page
Selected Publications

MetaPred: Meta-Learning for Clinical Risk Prediction with Limited Patient Electronic Health Records

Xi Zhang, Fengyi Tang, Hiroko H. Dodge, Jiayu Zhou, Fei Wang

KDD 2019

[paper][code][slides][bib][video]

Data-Driven Subtyping of Parkinson’s Disease Using Longitudinal Clinical Records: A Cohort Study

Xi Zhang, Jingyuan Chou, Jian Liang, Xiao Cao, Yize Zhao, Harini Sarva, Claire Henchcliffe, Fei Wang

Nature Scientific Reports

[paper][code][supp][bib]

Integrative Analysis of Patient Health Records and Neuroimages via Memory-based Graph Convolutional Network

Xi Zhang, Jingyuan Chou, Fei Wang

ICDM 2018

[paper][code][bib][slides]

Multi-View Graph Convolutional Network and Its Applications on Neuroimage Analysis for Parkinson's Disease

Xi Zhang, Lifang He, Kun Chen, Yuan Luo, Jiayu Zhou, Fei Wang

AMIA 2018 Annual Symposium

[paper][code][bib][slides]

A Multi-View Ensemble Classification Model for Clinically Actionable Genetic Mutations

Xi Zhang, Dandi Chen, Yongjun Zhu, Chao Che, Chang Su, Sendong Zhao, Xu Min, Fei Wang

NeurIPS 2017

[paper][code][bib][slides]

Patient Subtyping via Time-Aware LSTM Networks

Inci M. Baytas, Cao Xiao, Xi Zhang, Fei Wang, Anil K. Jain, Jiayu Zhou

KDD 2017

[paper][bib][code][data]

Domain-Sensitive Recommendation with User-Item Subgroup Analysis

Jing Liu, Yu Jiang, Zechao Li, Xi Zhang, Hanqing Lu

TKDE 2016

[paper][bib]

When Personalization Meets Conformity: Collective Similarity-based Multi-Domain Recommendation

Xi Zhang, Jian Cheng, Shuang Qiu, Zhenfeng Zhu, Hanqing Lu

SIGIR 2015

[paper][bib][poster]

How friends Affect User Behaviors? An Exploration of Social Relation Analysis for Recommendation

Ting Yuan, Jian Cheng, Xi Zhang, Qingshan Liu, Hanqing Lu

Knowledge-Based System 2015

[paper][bib]

DualDS: A Dual Discriminative Rating Elicitation Framework for Cold Start Recommendation

Xi Zhang, Jian Cheng, Guibo Zhu, Shuang Qiu, Hanqing Lu

Knowledge-Based System 2015

[paper][bib]

Hashing for Distributed Data

Cong Leng, Jiaxiang Wu, Jian Cheng, Xi Zhang, Hanqing Lu

ICML 2015

[paper][bib]

Recommendation by Mining Multiple User Behaviors with Group Sparsity

Ting Yuan, Jian Cheng, Xi Zhang, Shuang Qiu, Hanqing Lu

AAAI 2014

[paper][bib]

Semi-Supervised Discriminative Preference Elicitation for Cold-Start Recommendation

Xi Zhang, Jian Cheng, Ting Yuan, Biao Niu, Hanqing Lu

CIKM 2013

[paper][bib][poster]

TopRec: Domain-Specific Recommendation Through Community Topic Mining in Social Network

Xi Zhang, Jian Cheng, Ting Yuan, Biao Niu, Hanqing Lu

TheWebConf (WWW) 2013

[paper][bib][slides]

 

 

Full List
bottom of page